• Bogdana Bolte BB, 14000 Valjevo, Srbija
 • +381-14/222-938

Obojeni metali

Pod bronzom se podrazumeva legura bakra i kalaja. Međutim, šire posmatrano, to ne mora biti dvojna legura niti kalaj mora biti legirajući element (pa zbog toga pored kalajne, postoji i aluminijumska, olovna, manganska ili druge bronze).

U kalajnim bronzama najveći sadržaj kalaja ne ide preko 20%. Prisustvo kalaja u leguri utiče na povećanje njene čvrstoće i istovremeno opadanje plastičnosti. Ovo opadanje plastičnosti nije posebno veliko do sadržaja kalaja do 5%, ali je posle toga znatno brže. Zbog toga je kod bronzi za livenje sadržaj kalaja veći nego kod bronzi za obradu deformacijom. Čvrstoća raste sve do 15% kalaja, a zatim počinje da opada.

Legure bakra sa aluminijumom i drugim pratećim elementima (mangan, nikl, gvožđe i sl.) u praksi se nazivaju aluminijumskim bronzama i u svom sastavu imaju najviše do 11,5% aluminijuma. Povećanjem sadržaja aluminijuma u leguri sistema Cu-Al raste zatezna čvrstoća, a pri sadržaju od 10,5% postiže svoj maksimum. Međutim, sposobnost deformacije sa povećanjem sadržaja aluminijuma opada do 2%, a zatim raste i postiže svoj maksimum pri 8%.

Bronzani proizvodi se isporučuju bilo grubo obrađeni na predmeru od 2mm do finalne mere ili kompletno finalizovani prema tehničkoj dokumentaciji kupca.

Asortiman bronzanih proizvoda obuhvata:

1. Puna bronza okruglog profila

2. Šuplja bronza okruglog profila

3. Specijalni profili izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kupca

Pod mesingom se podrazumeva legura bakra (Cu) i cinka (Zn). U sastavu legure postoje različiti sadržaji bakra i cinka koji određuju oblast primene prema potrebama krajnjih kupaca. Legure sa najširom primenom su CuZn58, CuZn63 i CuZn70 (tombak). Proizvodi od mesinga mogu se isporučivati u tri stanja (vučeni, presovani i liveni), a prema načinu dobijanja. Prema obliku, ovi proizvodi mogu biti:

– Okrugli materijali punog profila

– Limovi

– Cevi

– Flahovi

– Specifični profili prema potrebama različitih industrija

Ovi materijali, s obzirom na svoju postojanost u agresivnim sredinama i sredinama gde je naročito izraženo prisustvo vode, nalaze svoju primenu u oblasti proizvodnje ventila, fitinga, vodovodno-sanitarnog programa, rashladne tehnike, grejanja, kao i u automobilskoj industriji i industriji nameštaja.

Ovi materijali su pogodni za različite vrste hemijskih zaštita, poput hromiranja, niklovanja, cinkovanja, pozlate, srebrenja i sl.

Bakar na vazduhu stvara tanak zaštitni sloj zelene boje, zvani patina. Dodirom bakra sa sirćetnom kiselinom stvara se otrovni bakarni acetat.

Bakarni poluproizvodi i proizvodi imaju široku primenu u oblastima telekomunikacija, električnih instalacija, teške industrijske opreme, klimatizacije, građevinske industrije, automobilske industrije, bele tehnike, elektronike, izmenjivača toplote i vodosanitarnih i grejnih instalacija.

Bakar se isporučuje u sledećim oblicima:

 1. Bakarne cevi (tvrde, polutvrde, meke)
 2. Bakarni limovi
 3. Bakarne šipke (okrugle, šestougaone, kvadratne)
 4. Liveni bakar
 5. Bakarni fitinzi
 6. Bakarne šine
 7. Bakarni profili
 8. Bakarne trake
 9. Bakarne žice

Kod aluminijuma se na vazudu na površini obrazuje oksidna presvlaka, koja je vrlo otporna prema koroziji. Aluminijum ima dobru električnu provodljivost (oko 2/3 provodljivosti bakra) i dobar je provodnik toplote. On se dobro prerađuje vučenjem, istiskivanjem, valjanjem, presecanjem i livenjem; dobro se zavaruje, lemi i prerađuje u prah, te se obrađuje struganjem, glodanjem i bušenjem. Aluminijum ima veliku sposobnost legiranja, gde čak i vrlo mali dodaci bakra, mangana i magnezijuma znatno povećavaju tvrdoću i čvrstoću.

Aluminijum se isporučuje u sledećim oblicima:

 1. Aluminijumske šipke – vučene i presovane
 2. Aluminijumske šipke – okrugle, šestougaone i kvadratne
 3. Aluminijumski limovi
 4. Aluminijumske legure – silumin
 5. Aluminijumske cevi
 6. Aluminijumski profili – standardni
 7. Liveni aluminijum
Top